Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN KONKURSU - VOUCHER PO DZIEŃ KOBIET

2022-03-09
REGULAMIN KONKURSU - VOUCHER PO DZIEŃ KOBIET

REGULAMIN KONKURSU VOUCHER PO DZIEŃ KOBIET

Uczestnicy: Użytkownicy portalów internetowych firmy META – Instagram oraz Facebook

Organizator: Engineering and Biotechnology sp. Z o.o., telefon: 888 988 915, NIP: 8393019063, REGON: 220397530.

Fundator Nagród: Engineering and Biotechnology sp. Z o.o., telefon: 888 988 915, NIP: 8393019063, REGON: 220397530.

Zwolnienie z odpowiedzialności: Właściciel serwisów Facebook oraz Instagram Meta Platforms, Inc., Meta nie jest odpowiedzialny za konkurs, jego organizację oraz przeprowadzenie. Odpowiedzialny jest Organizator konkursu.

Informacja: Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook oraz Instagram ani z nim związana.

Administrator: Administratorem promocji jest Organizator i korzysta z serwisu Facebook oraz Instagram do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

RODO: Administratorem danych osobowych jest: Engineering nad Biotechnology sp. z o.o., telefon: 888 988 915, NIP: 8393019063, REGON: 220397530.
Z Administratorem danych można kontaktować się: pod adresem korespondencyjnym:
INDIRY GANDHI 17B, 02-776 Warszawa;
pod adresem poczty elektronicznej: sales@keloo.store.

Czas trwania:

Ø 09.03 – 13.03.2022 r. - trwanie konkursu

Ø 13.03.2022 r. – wyłonienie 3 najlepszych komentarzy przez Organizatora

Ø 14.03 – 16.03.2022 r. – głosowanie przez użytkowników na najlepszy z 3 komentarzy na profilu KELOO.STORE w sekcji stories – Instagram oraz Facebook

Ø 17.03.2022 r. – wyłonienie zwycięzców

Nagrody :

1. Główna Nagroda – W konkursie przyznany zostanie VOUCHER – unikatowy kod, upoważniający do zniżki na sklepie KELOO.STORE o wartości 90 zł

2. Druga Nagroda – W konkursie przyznany zostanie VOUCHER – unikatowy kod, upoważniający do zniżki na sklepie KELOO.STORE o wartości 60 zł

3. Trzecia Nagroda – W konkursie przyznany zostanie VOUCHER – unikatowy kod, upoważniający do zniżki na sklepie KELOO.STORE o wartości 30 zł

Każdy z laureatów konkursu otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody przyznanej danemu laureatowi odpowiednio:

a) Nagroda pieniężna w przypadku przyznania Głównej Nagrody w kwocie 9,99 zł (słownie: dziewięć zł i dziewięćdziesiąt dziewięć grosze ),

b) Nagroda pieniężna w przypadku przyznania Drugiej Nagrody w kwocie 6,66 zł (słownie: szczęść zł i sześćdziesiąt sześć grosze ).

c) Nagroda pieniężna w przypadku przyznania Trzeciej Nagrody w kwocie 3,33 zł (słownie: trzy zł i trzydzieści trzy grosze.

Nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10% od wartości Nagrody zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Fundator Nagród jako płatnik, potrąci podatek, który następnie przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Postanowienia § 2 stosuje się odpowiednio.

Nagrody są nieprzenoszalne, ich przekazanie nie może zostać odroczone w czasie i nie podlegają wymianie (w tymna gotówkę).

Zasięg terytorialny: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs urządzany jest na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (Regulamin). Jedynym

źródłem zasad uczestnictwa w konkursie oraz przyznawania Nagród jest Regulamin.


§ 1 Przebieg konkursu

1. W okresie od 09.03 – 13.03.2022 r. włącznie uczestnicy konkursu winni wysłać odpowiedzi na zadanie konkursowe.

2. Uczestnicy konkursu winni, umieszczając komentarz pod postem informacyjnym, odpowiedź na następującepytanie:

Dlaczego jesteś dumna z tego, że jesteś kobietą

3. O zakwalifikowaniu uczestników do konkursu, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi na pytania wskazane w §1 pkt. 2, decyduje dzień zgłoszenia odpowiedzi na zadane pytanie. Osoby, które zgłoszą swój udział w konkursie po terminie wskazanym w § 1 pkt. 1, nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Organizatorkonkursu będzie prowadzić ewidencję wpływu odpowiedzi.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy spełnili kryteria konkursu (poprawnie wykonali zadania konkursowe oraz wypełnili wszystkie obowiązki określone w niniejszym Regulaminie) wezmą udział w wyłonieniu zwycięzcyNagród ufundowanych przez Fundatora Nagród. Nagrody zostaną przyznane osobom, które spełnią powyższe warunki i przedstawią najciekawsze, w ocenie Fundatora Nagród odpowiedzi na pytanie wskazane w pkt 2, a następnie zostaną wybrane przez użytkowników poprzez STORIES.

5. Za przekazanie i realizację nagród odpowiada wyłącznie Fundator Nagród. Fundator Nagród poinformujelaureatów Konkursu o zwycięstwie oraz przysługujących im nagrodach do dnia 18.13.2022 r. w wiadomości prywatnej. Główna Nagroda, Druga Nagroda oraz Trzecia Nagroda zostaną przekazana w prywatnej wiadomości, w terminie 10 dni od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu.

§ 2 Pobór podatku

1. Wygrane uzyskane w Konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami Ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku.

2. Fundator Nagród, jako podmiot wydający nagrody laureatom w Konkursie jest płatnikiem zryczałtowanegopodatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w Konkursie przez laureatów. Fundator Nagród będzie prowadził wysyłkę nagród do laureatów Konkursu i pobierze oraz odprowadzi należnepodatki od nagród.

3. Organizator w celu umożliwienia Fundatorowi wykonania obowiązków związanych z wydaniem Nagród (wysyłką Nagród) w Konkursie i odprowadzeniem należnych podatków od tych Nagród, po wyłonieniu laureatów Konkursu, niezwłocznie przekaże Fundatorowi Nagród listy laureatów Konkursu wraz z ich danymiumożliwiającymi wydanie (wysłanie) Nagród i odprowadzenie należnych podatków od nagród.

4. Do każdej Nagrody innej niż pieniężna przypisana jest nagroda pieniężna przeznaczona na poczet pokryciapodatku dochodowego od wygranej w konkursie. Nagroda pieniężna nie podlega wypłacie zwycięzcy, lecz zostanie potrącona i pobrana przez Fundatora Nagród przed wydaniem zwycięzcy nagrody na pokrycienależnego podatku dochodowego od wygranej w konkursie zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1509). Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony przez Fundatora Nagród na rachunek bankowy właściwego urzęduskarbowego.


§ 3 Zasady konkursu

1. Uczestnicy konkursu powinni prawidłowo wykonać zadanie określone w §1 pkt. 2 Regulaminu w okresie 09.03 – 13.03.2022 r.. włącznie.

2. Każdy z uczestników konkursu ma możliwość wygrania jednej Nagrody niezależnie od ilości wysłanychzgłoszeń. Zgłoszenia, pochodzące z tego samego profilu uczestnika/uczestników, będą uprawniały do otrzymania jednej Nagrody, bez względu na ilość nadesłanych odpowiedzi.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez uczestnika konkursu wszystkich warunków, o których mowa w Regulaminie, umożliwiających wzięcie udziału w konkursie oraz przyznania Nagrody, nakażdym etapie konkursu, a także po jego zakończeniu.

4. Komisja konkursowa, składająca się z osób wskazanych przez Fundatora Nagród, wybierze zwycięzców, którzyotrzymają Nagrodę Główną i Drugie Nagrody, kierując się oceną pomysłowości i kreatywności nadesłanych prac konkursowych.

5. Szczegóły związane z konkursem umieszczone zostaną:

Ø na stronie internetowej keloo.store

Ø na kanałach social media – Instagram oraz facebook, na końcie keloo.store

6. Informacja obejmuje w szczególności:

Ø zasady konkursu;

Ø termin przebiegu konkursu;

Ø informacje o Nagrodach;

Ø informacje o możliwości zapoznania się z Regulaminem konkursu.

7. Każdy z uczestników konkursu podaje Organizatorowi będącemu administratorem danych

osobowych i Fundatorowi Nagród dobrowolnie prawdziwe dane osobowe:

8. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą przez Organizatora i Fundatora Nagród w celu izakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu i wysłania Nagród. Uczestnik konkursu oświadcza, żezapoznał się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych na stronie internetowej Organizatora.

9. Postępowanie reklamacyjne:

Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego konkursu powinny być składane Organizatorowi na piśmie pod adres: Engineering and Biotechnology sp. z o.o, INDIRY GANDHI 17B, 02-776 Warszawa, w terminie do 14 dni od dnia 17.03.2022 r. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz uzasadnieniereklamacji. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stemplapocztowego. Organizator, w terminie 14 dni od przesłania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację ipisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Decyzje Organizatora podjęte w wynikurozpatrzenia reklamacji są ostateczne i żadna dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie rozpatrywana.Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Roszczenia z tytułu konkursu przedawniają się w terminie trzech lat od dnia wymagalności.


10. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy spółek Engineering and Biotechnology sp. z o., oraz Fundatora Nagród ani spółek powiązanych oraz ich najbliżsi, przez których należy rozumieć małżonka,wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

11. Udział uczestnika w konkursie jest dobrowolny i następuje na ryzyko uczestnika.

12. Organizator konkursu oraz Fundator Nagród nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości odebraniaNagród wynikający z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. Jeśli dostarczenie Nagrody nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, Nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

13. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu oraz przetwarzaniedanych osobowych uczestnika konkursu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje w sposóbwskazany w § 3 pkt 5.

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2022
Zaufane Opinie IdoSell
4.73 / 5.00 15 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2022-02-09
Szybka wysyłka produktów. Bardzo fajne ceny. Naprawdę polecam ☺️
2022-03-14
jest ok

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixelpixelpixel